Kundeservice
politikk
Bestill hjelp
Betaling
Annen virksomhet
Hjem > politikk > Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Om oss

fashion71.net var en av internettets første nettbutikker og har hjulpet det motebevisste blikket fabelaktig siden 2008. fashion71 tilbyr de nyeste street stil kjoler, jakker, støvler og mer. Alle transaksjoner på fashion71.net behandles av ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

I henhold til denne avtalen leveres betalingstjenester for varer og / eller tjenester kjøpt på denne nettsiden av ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. I tilfelle du velger å betale med kredittkort og betalingen vil bli behandlet via en europeisk Forfatter, er disse vilkårene en avtale mellom deg og ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. For enhver annen type kjøp er disse vilkårene en avtale mellom deg og ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED, og ​​varer og / eller tjenester leveres av ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED direkte.

1. VILKÅR OG BETINGELSER TIL REGERINGEN - Disse vilkårene representerer partenes endelige og fullstendige avtale, og ingen vilkår og betingelser som på noen måte endrer eller endrer bestemmelsene nevnt heri, skal være bindende for Vårt firma, med mindre det er skriftlig og signert og godkjent av en offiser eller annen autorisert person hos vårt firma. Ingen endring av noen av disse vilkårene skal endres av Vårt firmas forsendelse av varer etter mottak av Kjøperens kjøpsordre, fraktforespørsel eller lignende skjema som inneholder trykte vilkår og betingelser i tillegg til eller i strid med vilkårene heri. Dersom en term, klausul eller bestemmelse erklæres ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal en slik erklæring eller beholdning ikke påvirke gyldigheten av noe annet uttrykk, klausul eller bestemmelse her inneholdt.

2. Godkjennelse av ordre - Alle bestillinger er underlagt skriftlig prisbekreftelse av autorisert Vårt firma personell, med mindre det er skriftlig å være fast for en bestemt tidsperiode. Forsendelse av varer uten skriftlig prisverifisering utgjør ikke aksept av prisen i bestillingen.

3. SUBSTITUTION - Vårt firma forbeholder seg retten til uten erstatning å erstatte et alternativt produkt av samme type, kvalitet og funksjon. Hvis kjøperen ikke aksepterer en erstatning, må kjøperen spesifikt erklære at ingen erstatning er tillatt når kjøperen ber om et tilbud, dersom en forespørsel om tilbud gjøres, eller hvis det ikke gjøres forespørsel om tilbud, når en bestilling legges til Vårt selskap .

4. PRIS - Prisene som er oppgitt, inkludert eventuelle transportgebyrer, gjelder for 10-dager med mindre de er utpekt som faste for en bestemt periode i henhold til et skriftlig sitat eller skriftlig salgsgodkjenning utstedt eller verifisert av en offiser eller annet autorisert personell i vårt firma. En pris som er utpekt som fast for en bestemt periode, kan tilbakekalles av vårt firma dersom tilbakekallingen er skriftlig og sendes til kjøperen før den tid en skriftlig aksept av prisen er mottatt av vårt selskap. Alle priser og leveranser er FOB fraktpunkt. Vårt firma forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger i tilfelle salgspriser som er lavere enn priser sitert er fastsatt av regjeringsforskriften.

5. TRANSPORT - Med mindre annet er oppgitt, skal Selskapet bruke sin vurdering ved å bestemme transportør og ruting. I begge tilfeller er vårt selskap ikke ansvarlig for forsinkelser eller for mye transportkostnader som følge av utvalget.

6. PAKNING - Med mindre annet er oppgitt, vil vårt firma bare overholde sine minimale pakningsstandarder for den valgte transportmetoden. Kostnaden for all spesialpakking, lasting eller bracing etterspurt av Kjøper vil bli betalt av Kjøper. Alle kostnader for pakking og forsendelse for Kjøperens spesialutstyr skal betales av Kjøper.

7. BETALINGSVILKÅR - Rabatten gjelder bare for fakturaverdien av materialet (ikke for skatter eller fraktkostnader). Vårt firma forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller tilfredsstillende sikkerhet for varene dersom kjøperens økonomiske forhold garanterer slik det er bestemt av vårt selskap. Hvis kjøperen ikke foretar betaling i henhold til vilkårene i denne avtalen eller noen sikkerhetsavtale, eller ikke overholder noen bestemmelser herom, kan vårt selskap, etter eget valg (og i tillegg til andre rettsmidler), kansellere eventuelle uopplatte deler av denne bestillingen . Kjøper skal være ansvarlig for alle ubetalte kontoer.

8. SKATT OG IMPORT / EKSPORTLISENSER - Prisene inkluderer ikke skatter. Skatt betales av kjøperen på faktura fra vårt selskap, med mindre kjøper gir et gyldig fritak sertifikat akseptabelt for skattemyndighetene eller med mindre vårt selskap er forbudt ved lov fra innkreving av skatter fra kjøperen. Import- eller eksportlisenser skal sikres av Kjøper.

9. TITEL OG RISIKO AV TAP - Leverandør til transportør skal utgjøre levering til Kjøper, og deretter skal risikoen for tap eller skade overgå til Kjøper. Eventuelle krav fra Kjøper i forhold til skade under frakt eller levering skal gjøres direkte til transportøren. Eventuelle krav fra kjøperen mot vårt firma for mangel eller skade som oppstår før slik levering til transportør må gjøres innen fem (5) dager etter mottak av varene og ledsaget av original transportregning signert av transportør som noterer at transportøren mottok varene fra vårt firma i tilstanden hevdet. Til tross for at risikoen for tap for Kjøper er overstått, vil eiendomsretten og eiendomsretten til varene som selges her, forblir hos Vårt firma inntil alle betalinger herunder, inkludert avskrevne betalinger som fremgår av notater eller på annen måte, Renter, gebyrer og advokatavgifter skal ha blitt gjort kontant, og kjøperen godtar å gjøre alle nødvendige handlinger for å perfeksjonere og opprettholde slik rett og tittel i vårt selskap.

10. Returnering av varer - Varer kan returneres i 30 dager. Større feilelementer og kvalitetsproblemer kan byttes ut. Kunder som returnerer varer er ansvarlige for fraktkostnader.

11. FORCE MAJEURE - Vårt selskap skal ikke være ansvarlig for manglende overholdelse av sine forpliktelser som direkte eller indirekte skyldes eller bidrar til ved Guds handlinger. handlinger av kjøper, sivil eller militær myndighet, herunder lønns- og prisregulering branner; krig; opptøyer; forsinkelser i transport; mangel på eller manglende evne til å skaffe råmaterialer (inkludert energikilder), komponenter, arbeidskraft, drivstoff eller forsyninger; eller andre omstendigheter utenfor Vårt firmas fornuftige kontroll, uansett eller ulikt det foregående. Dersom visse mengder påvirkes og andre mengder ikke er, skal de berørte kvantumene fjernes uten ansvar, men avtalen skal forbli upåvirket. Vårt selskap kan i en hvilken som helst periode av mangel på grunn av noen av de nevnte årsaker allokere sin tilførsel av slike råvarer blant sine forskjellige brukere derav på noen måte som YILIDA Company anser som rimelig og rimelig. Under ingen omstendigheter skal Vårt selskap være ansvarlig for spesielle eller følgeskader for enhver forsinkelse for noen årsak.

12. RETTIGHETENS RETTIGHETSGIVER - I tilfelle tilfelle eller andre saker skal bringes for gjenvinning av kjøpesummen eller en ubetalt balanse, eller brudd på kjøperen av et hvilket som helst uttrykk heri, skal kjøperen betale til vårt selskap, i tillegg til eventuelle skader bevist ved lov, rimelig advokatkostnader og kostnader for innsamling.

13. ANSVAR - Vårt firma skal ikke være ansvarlig, forpliktet eller ansvarlig for skade eller skade som følge av en søknad eller bruk av sine produkter, enten enkeltvis eller i kombinasjon med andre produkter som skyldes aksept av denne bestillingen. Vårt firma er ikke ansvarlig for feil i vekt eller kvantitet levert med mindre krav er gjort av Kjøper innen fem (5) dager etter mottak av forsendelse og ledsaget av original transportregning signert av transportør som noterer at transportøren mottok varene fra vårt firma i tilstanden hevdet. Hvis en slik rettidig påstand er gjort av Kjøper, og kravet er gyldig gyldig av Vårt firma, kan vårt selskap oppfylle sitt ansvar ved å enten sende det nødvendige beløpet for å gjøre feilen godt, eller ved Vårt selskaps valg, kreditere Kjøper med fakturaprisen på mangelen.

14. GARANTI - Alle varer som selges av Vårt firma er berettiget til Kjøper å være fri for mangler i materiale og utførelse, og produsert i samsvar med industristandarder. Ovennevnte garanti er ikke-tildelt og i stedet for og utelukker alle andre garantier som ikke uttrykkelig er angitt heri, enten uttrykk eller underforstått ved lovvirkning eller på annen måte, men ikke begrenset til noen underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet. Ingen agent, ansatt eller representant for Vårt firma har noen myndighet til å binde Vårt firma til noen representasjon, bekreftelse eller garanti for varene, og slik representasjon, bekreftelse eller garanti skal ikke anses å ha blitt en del av grunnlaget for denne avtalen og skal ikke kunne håndheves. Enhver påstått mangel på materiale eller utførelse skal anses som fraviket av Kjøper med mindre det er sendt til Vår Selskap skriftlig innen fem (5) dager fra datoen mottatt av Kjøper.
Vårt firma er ikke ansvarlig i henhold til forutgående garanti dersom tap eller skade skyldes feilaktig bruk eller bruk av varene. Vårt firma frasier seg ethvert ansvar med hensyn til utformingen av varene og gir ingen garanti med hensyn til slik utforming. Denne garantien er i stedet for og utelukker alle andre garantier, enten uttrykte, underforstått eller lovbestemte, herunder underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet.

15. RETTIGHETER OG BEGRENSNING AV ANSVAR - Vårt firma skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige eller følgeskader, skader eller utgifter som direkte eller indirekte skyldes salg, håndtering eller bruk av varene, eller av andre årsaker som er knyttet til dette. Vårt selskaps ansvar, under alle omstendigheter, herunder for krav om brudd på garanti eller uaktsomhet er utelukkende begrenset, etter Vårt selskaps opsjon, til erstatning av varer som ikke overholder denne avtalen, tilbakebetaling eller kreditering av Kjøper med et beløp som tilsvarer kjøpesummen på slike varer, eller reparere eller arrangere for reparasjon av varene. Hvis vårt firma ønsker retur av varene, vil varene bli levert videre til vårt selskap i samsvar med selskapets instruksjoner. Rettsmidler som er oppført i dette avsnittet, er det eneste anropet til Kjøper mot Vårt firma for brudd på noen av våre selskaps forpliktelser, uansett om det gjelder garanti eller annet. Så lenge Vårt firma gjør en god trosinnsats for å rette opp eventuelle brudd, anses de rettsmidler som er angitt her for å være oppfylt.
16. VALG - Kjøper representerer at varene som selges herunder, passer for deres egentlige eller tilsiktede bruk, og at Kjøper ikke har lagt vekt på Vårt firmas ferdigheter eller dommer ved valg av egnede varer eller materialer eller i utforming av egnede varer og materialer. Kjøper representerer at bruk og installasjon av varene skal gjøres i samsvar med alle gjeldende regjeringskrav. Kjøper vil forsvare, skadesløs og holdes uskadelig Vårt selskap, dets etterfølgere, tildelinger og datterselskaper fra og mot alle kostnader (herunder advokatkostnader), skader og forpliktelser som følge av faktiske eller påståtte påstander hevdet eller eventuelle straffer foreslått eller vurdert Vårt firma for eventuelle påstått brudd av enhver føderal, skifer eller lokal lov, regel, regel eller standard, på grunn av eller i forbindelse med enhver bruk av varene som er levert nedenfor.

17. VALG AV LOVGIVNING - Denne avtalen og forhold knyttet til utførelsen av dette skal tolkes i samsvar med, og reguleres av, loven i staten Florida som om den ble henrettet og utført helt i staten Florida. Videre skal det tolkes som mellom kjøpmenn.

18. GENERELT - Vårt firma representerer spesielt at varer som skal leveres i henhold til dette, vil bli produsert i samsvar med kravene i Fair Labor Standard Act av 1939, som endret.

19. E-POSTER - Når du registrerer deg på nettstedet vårt, som betyr at du godtar at vi kan sende deg våre oppdateringer og kampanjer, hvis du ikke vil motta dem lenger, kan du avmelde deg i noen av våre e-postmeldinger.

Bruker Kommentar(Total0Bruker Kommentar Num)

  • Ingen kommentar
Totalt 0 poster, fordelt into1 sider. Først prev neste Siste
Brukernavn: Anonym bruker
E-post:
Karakter:
Innhold:
Kode: captcha
0